If the Tigrinya letters on our site do not display properly, click here for help
If you are using a Microsoft Windows computer, download either GeezMahtemUnicode Font OR Download GeezTypeNet Font and save it under your system's "Fonts" folder.
If you are using an Andriod based phone, Download GeezIME for Android

Apple iPhones and iPads do not have support for geez fonts

ኢሰያስ ሳልሕ

ክምሕል እየ(kmhel iye)
ክምሕለልኪ’ዶክምሕልቅጭነይ
ብዘይካኺካልእከይጥምታዓይነይ
ንዓኺእንበርካልእከምዘይደሊ
ክምሕልኢየ (2) ብፍቕሪ

ኣቲናተይመኽሰብ
ኣይደልንካልእሰብ
ካባኺክፍለኣይደልዮንኣይደልን
ኩሉእንዲኺንዓይፈቃርንሓላልን
ንረብሓክብልፍቅሪኣይቀትልን
ሓፍተይምልኣትልቢመላኺትመንፈሰይ
ክሳብዘላዕምሪናትኪኢያነብሰይ
ኣቲዓለምበይነይምጭውቲዕንባባ
ማንምሂወትየለን (2) ፍረኣብራኸይዝህባ

ክምሕልኢየ (2) ኣብቅድሚእዛጸሓይ
ኣብቅድሚፈጣሪ
ክምሕልኢየ (2) ኣጆኺሓላለይ
ኣይትጠራጠሪጊላፍቅሪኮይነ
ብምልኣትመንፈስን
ኣብወንበርዘይኮነኣብልብኺነጊሰዘይቀስን

ንዓኺ’ሞእውይንዓኺእሞ
ኣቲንዓኺእሞ
ሓሓፊሰፍቅሪሓዋዊሰ
ዋላይውጋሕይምሰ
እውይንዕኺእሞ (2) ኣቲንዓኺእሞ
ሓፍተይንዓኺእሞእወንዓኺእሞ
መመሊሰበቃመመሊሰ (2)
ከጽግበኪፍቅሪቀቆሪሰኣኮሊሰ
እወይንዓኺ’ሞ

ሓፍተይምልኣትልቢ
ዝሰርዓክንዲኣደ
ካልእሰብኣይደልዮን
ክምሕልይምሕልናትኪኢያእዛነብሰይ

ንዓኺ’ሞእውይንዓኺእሞ
ኣቲንዓኺእሞ
ሓሓፊሰፍቅሪሓሓፊሰ
ዋላይውጋሕይምሰ
እውይንዕኺእሞ (2) ኣቲንዓኺእሞ
ሓፍተይንዓኺእሞእወንዓኺእሞ
መመሊሰበቃመመሊሰ (2)
ከጽግበኪፍቅሪቀቆሪሰኣኮሊሰ
እወይንዓኺ’ሞ