If the Tigrinya letters on our site do not display properly, click here for help
If you are using a Microsoft Windows computer, download either GeezMahtemUnicode Font OR Download GeezTypeNet Font and save it under your system's "Fonts" folder.
If you are using an Andriod based phone, Download GeezIME for Android

Apple iPhones and iPads do not have support for geez fonts

ሮቤል ሃይለ

ፍቅሪ ተማልእለይ(fqri temaleley)
ንገዛና’ዶክትመጺኢኺእወክመጽእእየ
ናብኣብሻይ’ዶክትመጺኢኺእወክመጽእእየ (2)
በሊሓፍተይመዓረይፍቕሪተማልእለይ
ሰሓቅብድሙቅሽዑይዕምረልና
ፍቅሪዳኛኮይኑኪዳንክኣስረልና
ንጀምሮሂወትትንፋስተማቒልና
ንልበይክስዕሮናይእግርኺሕኛ

ራህዋብራህውኡኣብኣሰርኪደስደስ
ኣምባርብኣምባሩብግርማክውቕብ
ኩትሻጎብጉብከምሰቲክንስነስ
ሕጂኮይኑእንበርተራእዩኒኣነስ (2)

ካብምልኣትኪጎደሎይይመልእ
ካብምልኣተይንድኻምይትክእ
ጸገማትናብጽቡቅናይጥፋእ
ንረብሓንድመርብሓደንጽዋዕ

ንገዛና’ዶክትመጺኢኺእወክመጽእእየ
ናብኣብሻይ’ዶክትመጺኢኺእወክመጽእእየ (2)
በሊሓፍተይመዓረይፍቕሪተማልእለይ
ሰሓቅብድሙቅሽዑይዕምረልና
ፍቅሪዳኛኮይኑኪዳንክኣስረልና
ንጀምሮሂወትትንፋስተማቒልና
ንልበይክስዕሮናይእግርኺሕኛ

ከምኡእዩዝጅመርዝመቀረሓዳር
ከምኡእዩእቲንቡርመሰልካምስዳር
ዓንዲቤትብቐንዱሽዑእዩዝተረፈ
ኣየእወእዚባህገይኣብሓሳብክምቅርኣብሓሳብክምቅር

ንገዛና’ዶክትመጺኢኺእወክመጽእእየ
ናብኣብሻይ’ዶክትመጺኢኺእወክመጽእእየ
በሊሓፍተይመዓረይፍቅሪተማልእለይ

ከምኡእዩዝጅመርዝመቀረሓዳር
ከምኡእዩእቲንቡርመሰልካምስዳር
ዓንዲቤትብቐንዱሽዑእዩዝተረፈ
ኣየእወእዚባህገይኣብሓሳብክምቅርኣብሓሳብክምቅር